شرکت تعاونی میثاق ثمر شماره ۴۰۳

(هلدینگ سرمایه گذاری)